989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir
نظرات : Off

جایگاه HSE در فعالیت‌های پیمان‌کاران و نحوه تدوین HSE PLAN

محتوای دوره:

  • چگونگی تدوین و ویژگی های خط مشی در شرکت
  •  تدوین نمودار سازمانی شرکت با تکیه بر موارد  HSE
  •  تعریف شرح وظایف اعضاء و کمیته HSE و دیگر اعضاء مرتبط
  • گردشکار شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
  • برنامه آموزشی ایمنی ،‌بهداشتی و زیست محیطی
  •  چگونگی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و تهیه و تکمیل فرمهای مربوطه
    دستورالعمل های مرتبط با  HSE