989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir
نظرات : Off

تشریح الزامات و ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007 (با معرفی استاندارد جدید ISO 45001)

محتوای دوره:

  • مزایا و الزامات استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • بررسی ضوابط، قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران
  • تشریح الزاماتOHSAS 18001:2007 با دیدگاه ممیزی
  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
  • خط مشی، نظام نامه و روش های اجرایی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • اصول ممیزی و مراحل انجام ممیزی
  • طراحی چک لیست ممیزی
  • اجرای ممیزی و جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
  • نحوه تدوین عدم انطباق ها و گزارش ممیزی
  • شاخص های سنجش صلاحیت و رتبه بندی ممیزان