989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir
نظرات : Off

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)

محتوای دوره:

  • مزایا و الزامات استقرار سیستم های مدیریت HSE-MS  در سازمان ها
  • بررسی ضوابط ، قوانین و مقررات موثر بر HSE-MS در ایران
  • مروری بر عناصر و الزامات سیستم مدیریت HSE-MS  از دیدگاه ممیزی
  • شناسایی الزامات مورد ممیزی در سیستم مدیریت HSE-MS
  • آشنایی با راهنمای ممیزی ISO19011:2011 به عنوان مرجع معتبر در فعالیت های ممیزی
  • اصول و مراحل انجام ممیزی
  • طراحی چک لیست ممیزی
  • اجرای ممیزی و جمع آوری اطلاعات
  • روانشناسی ممیزی
  • مشخصات ممیزی اثربخش