989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

در این بخش فرصتهای شغلی جهت اطلاع دانشجویان که توسط شرکتها و سازمانهای مختلف به واحد آموزش آکادمی HSE فارسی ارجاع داده اند قرار می گیرد.