989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir
سازمان‌های امروزی به منظور دستیابی و حفظ مزایای رقابتی‌شان پی در پی در تلاشند تا شایستگی‌های کلیدی و بنیادی خود را ارتقا دهند. این تلاش اجتناب ‌ناپذیر ، بخش‌های صنعتی را وادار ساخته است تا دوره حیات محصولات خود را کوتاه کنند. براساس این رویه ، صنایع با توجه به تغییرات سریع و عدم اطمینان ذاتی محیط از یک ‌سو و تقاضای روزافزون از سوی دیگر ، با توسعه مداوم قابلیت‌های واحدهای پژوهشی از طریق افزایش خلاقیت‌ها و ایجاد نوآوری ، رابطه‌ای تنگاتنگ برقرار سازند. ماهیت ارزشمند و اثربخش پژوهش در سازمان‌ها، بسیاری از محققان را بر آن داشته تا مدیریت دانایی را به عنوان عاملی کلیدی برای باروری و ظهور خلاقیت در سازمان‌های تحقیق و توسعه و در نتیجه شکوفایی و حیات سازمان بدانند. هدف نهایی سازمان‌های مدیریت دانایی و تحقیق و توسعه ، تسهیل در تولید محصولات جدید از طریق ایجاد دانش است. در حالی که اهمیت مدیریت دانایی به وضوح مشخص شده است، باید مدلی جامع از عوامل مختلف مرتبط با فعالیت‌های تحقیق و توسعه ارائه شود. از این‌رو، به منظور پیاده‌سازی موفقیت‌ آمیز مدیریت دانایی در سازمان‌های پژوهشی ، لازم است خصوصیات ویژه فعالیت‌های تحقیق وتوسعه ، مطالعه و در نظر گرفته شوند.

در آکادمی HSE فارسی سعی گردیده است با بیان اهمیت مدیریت دانایی به عنوان ابزار خلاقیت، رویکرد منسجم جدیدی به منظور استفاده از آن  ارائه شود.

واحد تحقیق و پژوهش وظایف زیر را برعهده دارد :

 • تعیین اهداف و اولویت های تحقیقاتی در چارچوب سیاست ها و محور های کلان تحقیقاتی شرکت با درنظر گرفتن مشکلات و نیازسنجی تحقیقات از واحدهای مختلف شرکت.
 • تهیه و تدوین برنامه جامع تحقیقاتی (برنامه های کوتاه مدت , میان مدت و طولانی مدت )
 • تعیین بودجه و منابع مالی پروژه های تحقیقاتی
 • امکان سنجی پروژه ها و موضوعات تحقیقاتی ( امکانات و تجهیزات , منابع انسانی و مالی )
 • بررسی طرح های پیشنهادی , تصویب , انعقاد قرارداد و نظارت برانجام مختلف پروژه های تحقیقاتی
 • ایجاد سیستم های کنترل پروژه های تحقیقاتی
 • ارزیابی نتایج حاصله از انجام پروژه های تحقیقاتی وکاربردی کردن یافته های تحقیقاتی و استفاده از فناوری های نوین
 • اشاعه فرهنگ تحقیقاتی از طریق ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مراکز علمی , پژوهشی ودانشگاهی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از محققین و پروژه های تحقیقاتی و ارائه در پایگاه اینترنتی
 • ارائه مقالات و مشارکت در همایش های تخصصی و تحقیقاتی و حضور فعال در گردهمایی های پژوهشی و تخصصی داخل و خارج از کشور و ارائه اطلاعات و دستاوردهای حاصله به شرکت
 • اطلاع رسانی از طریق انتشار بولتن یا گزارشات آماری , برپایی نمایشگاه های تخصصی وحضور در نمایشگاههای تخصصی