989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

آکادمی HSE فارسی با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان ، به کارگیری سیستم های مدیریت و بهترین تجارب آموزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی می نماید.

به علت چالش های مربوط به عوامل متغیر و ناپایدار محیطی ، بسیاری از مسائل و نیازهای سازمان ها قابل پیش بینی نیستند و این امر موجب می گردد که متناسب با مسائل سازمانی و هنگامی که رخ می دهند طراحی و اجرای آموزش آنها صورت پذیرد . در چنین شرایطی برنامه های آموزش آکادمی HSE فارسی دقیقاً متناسب با نیازهای سازمانی و شرایط کسب و کار تدوین و اجرا می گردد.

آکادمی HSE فارسی به عنوان پیوند دهنده آموزش و نیاز های کسب و کار اقدام به ارائه خدمات آموزشی ذیل برای سازمان ها نموده است:

 • برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمان
 • برگزاری دوره های آموزشی خاص طراحی شده برای سازمان ها متناسب با سرفصل های آموزشی مورد نیاز
 • تهیه و تدوین نیاز های آموزشی پروژه های مختلف سازمان ها
 • ارائه مشاوره در نیاز سنجی آموزشی برای اجرا پروژه های فنی و مدیریتی
 • تهیه و تدوین پیشنهاد ارائه خدمات آموزشی به عنوان همکار آموزشی سازمان ها
 • تعیین سطح علمی ، فنی و مدیریتی کارکنان سازمان ها بر اساس آزمون های استاندارد
 • تدوین روش های اجرایی آموزش برای سازمان ها در حوزه های مختلف
 • تعیین اهداف آموزشی و اهداف یادگیری
 • تدوین و بومی سازی محتوای آموزشی
 • تدوین روش های ارزیابی فراگیران
 • تدوین روش های ارزیابی مدرسان
 • کنترل و نظارت بر عملکرد فراگیران و مدرسان در هنگام اجرای فرآیند آموزش
 • ارائه گزارشات دوره ای عملکرد فراگیران و مدرسان