989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

خدمات مهندسی HSE

– ارائه خدمات مهندسی HSE در قالب پیمانکار به منظور برآورده ساختن الزامات HSE در پروژه های عمرانی و صنعتی از جمله پروژه های راه سازی و ساختمانی و صنعتی
– شناسایی خطرات محیط کار و جنبه های زیست محیطی (Hazard & Environmental Aspect Identification) و ارزیابی ریسک (Risk Assessment) بر اساس FMEA ،PHA،FTA،HAZOPو …
– ارزیابی ریسکهای ارگونومیکی بر اساس متدهای RULLA ،  OWAS ، REBA ،  QEC و…
– تعیین و تأمین علائم ایمنی (Safety Signs) ، پوسترهای آموزشی و …
– تهیه MSDS مواد شیمیایی بر اساس الگوهای OSHA ، ANSI ، NIOSH ، CCOH
– تعیین و تأمین تجهیزات حفاظت فردی ( PPE )
– تهیه و تدوین دستورالعملهای ایمنی
– انجام خدمات پیمانکاری HSE و ارائه هرگونه مشاوره به کارخانجات ، صنایع ، شرکتها و ….