989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 در اصفهان / ویژه نوروز

**نوروز ۹۷ با ما باشید**

بهار طبیعت از راه می رسد و صحنه ی جهان آیینه نمای قدرت خداوندی می گردد. فرا رسیدن فصل شادی بخش و نشاط آور بهاران و حیات دوباره ی زمین که  نشانه ای از قدرت و رحمت الهی است را پیشاپیش به حضور شما و  خانواده ی محترمتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شرکت مهندسی مشاوره و آموزشی کادیک مفتخر است با ارائه تخفیفات ویژه نوروز سهم کوچکی در شادباش این عید باستانی داشته باشد.

از این رو به استحضار مخاطبین گرامی میرساند:

آکادمی کادیک به مناسبت فرا رسیدن نوروز دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 را با ۲۰% تخفیف ویژه ارائه می نماید.

 

مقدمه:

اﻣﺮوزه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﺎورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﺆﺛﺮ وﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺳﺒﺪﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺸﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮﯾﻤﺎورا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﯾﻤﺎورا اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺰ اﻓﻖ ﻫﺎ ودﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم افزار primavera6 ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ میﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد .
در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار، آن را در اداره ﭘﺮوژه، ﻃﺮح (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) و ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

هدف:

 • دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6 با هدف تحقق اهداف زیر طراحی شده‌است:
 • تسلط مخاطبین بر به‌کارگیری دانش، مهارت و ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و آمادگی برای ایفای نقش کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در سازمان‌های پروژه محور
 • آشنایی مخاطبین با فضای کار حرفه‌ای و آمادگی برای ورود به سازمان‌ها
 • تجمیع اطلاعات مورد نیاز کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در قالب یک برنامه‌ آموزشی یکپارچه و منسجم
 • ایجاد مبنایی مناسب برای سازمان‌ها در انتخاب کارشناسان از طریق آموزش و ارزیابی تخصصی کارشناسان

 

مخاطبان:

 • ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه
 • ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 

محتوای دوره:

 • ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
 • ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار (EPS,OBS)
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوژه
 • اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه در ﻧﺮم اﻓﺰار (WBS)
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ﭘﺮوژه
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ (Step , Code)
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ
 • زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﺮوژه
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﯿﺪﻫﺎ وﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ
 • ﻓﺮﻣﺖ  ﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺸﻬﺎ وﻣﻨﺎﺑﻊ
 • ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻫﺰﯾﻨﻪ
 • آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻫﺰﯾﻨﻪ
 • ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه (Baseline)
 • اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه ﻫﺪف
 • اﺟﺮا وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
 • ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی

 

شیوه آموزش:
تدریس،مباحثه،کارگاه و مطالعه موردی

مشخصات دوره:
مدت دوره:  ۳۲ساعت
زمان برگزاری: ۰۵ الی ۱۷ فروردین ماه ۹۷
روزهای یکشنبه تا چهارشنبه – ۱۵ الی ۱۹
مکان برگزاری:اصفهان – خیابان وحید – حدفاصل چهار راه رودکی و خاقانی –  روبروی بانک تجارت- کادیک

 

گواهینامه:
برای شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت طی نمایند گواهینامه آموزشی معتبر و رسمی بین المللی از Afnor فرانسه صادر خواهد شد.

شهریه: ۳۵۰٫۰۰۰  ۲۸۰٫۰۰۰ تومان

(شامل هزینه شرکت در دوره،  پکیج آموزشی و صدور گواهینامه)

 

روش های ثبت نام:

روش اول (اسم نویسی و پرداخت اینترنتی): 
تکمیل فرم ثبت نام نهایی (این کار حداکثر ۵ دقیقه زمان خواهد برد)و سپس پرداخت آنلاین شهریه ثبت نام از طریق درگاه الکترونیکی (این کار حداکثر ۲ دقیقه زمان خواهد برد)sabt-nam-nahai-hsefa

پرداخت اینترنتی دوره MSP به این صورت است که بر روی دکمه پرداخت الکترونیک زیر کلیک میکنید و وارد صفحه ای می شوید که اطلاعات خودتان را ثبت می کنید (این کار حداکثر ۲ دقیقه زمان خواهد برد) و در ادامه آن وارد درگاه پرداخت اینترنتی بانک مورد نظر خود می شوید. پرداخت اینترنتی از کلیه کارت های عضو شتاب قابل انجام است. پس از پرداخت اینترنتی به طور خودکار وارد صفحه ای می pardakht-electronic-hsefaشوید که در آن نام شما، شماره رسید (تراکنش) و آدرس ایمیلتان گرفته می شود.

روش دوم (کارت به کارت):
واریز کردن مبلغ دوره آموزشی به شماره حساب اعلام شده زیر و تماس با واحد آموزش مرکز :
بانک سامان : شماره حساب : ۸۰۳۸۰۰۲۰۷۸۳۶۳۱    | شماره کارت: ۶۲۱۹/۸۶۱۰/۳۵۱۰/۴۲۵۵   | به نام آقای سیامک نوایی
روش سوم (پیش ثبت نام رایگان): 

با کلیک بر روی تصویر زیر می توانید این دوره را پیش ثبت نام sabt-nam-rayegan-hsefa
کنید تا کارشناسان آموزش با شما تماس گرفته و جهت استفاده از دوره ها شما را راهنمایی کنند:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

آدرس دبیرخانه(جدید): اصفهان – خیابان وحید – حدفاصل چهار راه رودکی و خاقانی –  روبروی بانک تجارت- کادیک
تلفن: ۰۳۱۹۵۰۲۵۰۱۶   |   ۰۳۱۹۵۰۲۵۰۶۳   |   ۰۹۱۰۳۵۱۲۸۷۱
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۸۷۰۵
ایمیل: training[at]hsefa.ir |   hsefagroup[at]outlook.com